:: เมนู ::
 หน้าแรก
 รายละเอียดของโครงการ
 กำหนดการอบรม
 ดาวน์โหลด
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 กระดานถาม-ตอบ
 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


เลื่อน mouse ไปคลิ๊กที่เอกสารที่ต้องการดาวน์โหลด


(1)  หนังสือ (Books) ที่เกี่ยวตรงกับเนื้อหาอบรมเชิงปฏิบัติการ

  1. "คู่มือการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สำหรับผู้ประกอบการ" ส่วนทั่วไปเกี่ยวกับกลไกการพัฒนาที่สะอาด
  2. "การต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก : บทเรียนที่ผ่านมาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย - คู่มือ พัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"
  3. "การต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก : บทเรียนที่ผ่านมาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย - คู่มือ พัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ด้านการจัดการชีวมวล"
  4. "การต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก : บทเรียนที่ผ่านมาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย - คู่มือ พัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ด้านการจัดการก๊าซชีวภาพ"
  5. "การต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก : บทเรียนที่ผ่านมาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย - คู่มือ พัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ด้าน Bundling และ Programmatic "

(2) เอกสารประกอบการบรรยาย (Slide handout) ที่เกี่ยวตรงกับเนื้อหาอบรมเชิงปฏิบัติการ

1. หลักสูตรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ระยะเวลาการอบรม 3 วัน ประกอบไปด้วยหัวข้อบรรยาย ต่างๆ ดังนี้
วันที่ 1 โอกาสภาคอุตสาหกรรมจากโครงการ CDM โดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขั้นตอนในการได้รับหนังสืออนุมัติโครงการ CDM [ Powerpoint ] [ Handout ]
ความแตกต่างของโครงการ CDM ประเภทต่างๆ [ Powerpoint ] [ Handout ]
วันที่ 2 การพัฒนาโครงการภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาดและการคำนวณ CERs
การก้าวผ่านขั้นตอนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลของโครงการ CDM [ Powerpoint ] [ Handout ]
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินโครงการ CDM [ Powerpoint ] [ Handout ]
การปฏิบัติการ: การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด: การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CERs) รุ่น 1 [ Powerpoint ] [ Handout ]
การปฏิบัติการ: การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด: การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CERs) ของฟาร์มสุกร รุ่น 1[ Powerpoint ] [ Handout ] [ Excel ]
การปฏิบัติการ: การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด: การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CERs) ไบโอแก๊สทั่วไป รุ่น 2-3 [ Powerpoint ] [ Handout ]
การปฏิบัติการ: การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด: การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CERs) ของโรงงานอุตสาหกรรม รุ่น 2-3 [ Powerpoint ] [ Handout ] [ Excel ]
วันที่ 3 การพัฒนาโครงการภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาดและการจัดทำ PIN
การพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการทำ PIN และ PDD [ Powerpoint ] [ Handout ]
การปฏิบัติการ: การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด: การพัฒนา PIN ของแต่ละสถานประกอบการ [ Powerpoint ] [ Handout ]

2. หลักสูตรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน ประกอบไปด้วยหัวข้อบรรยาย ต่างๆ ดังนี้
การดำเนินงานด้านกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ตามพิธีสารเกียวโต ในประเทศไทย [1] [ Powerpoint ] [ Handout ]
ความแตกต่างของโครงการ CDM ประเภทต่างๆ [ Powerpoint ] [ Handout ]
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ CDM: การพัฒนา Project Idea Note (PIN) [ Powerpoint ] [ Handout ]
กรณีศึกษา โครงการประเภท CDM ต่างๆ เช่น ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และอื่นๆ [ Powerpoint ] [ Handout ]
Carbon footprint และฉลากคาร์บอน (Carbon label) ของประเทศไทย [ Powerpoint ] [ Handout ]


3. หลักสูตรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคอุตสาหกรรม ระยะเวลาการอบรม 1.5 วัน ประกอบไปด้วยหัวข้อบรรยาย ต่างๆ ดังนี้
ภาวะโลกร้อน [ Powerpoint ] [ Handout ]
การลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกการพัฒนาที่สะอาด [ Powerpoint ] [ Handout ]
เกณฑ์การพิจารณาให้คำรับรองโครงการ CDM และแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) สำหรับโครงการ CDM [ Powerpoint ] [ Handout ]
การจัดทำ PDD และการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจก [ Powerpoint ] [ Handout ]
การตรวจสอบและยืนยันปริมาณก๊าซเรือนกระจก [ Powerpoint ] [ Handout ]
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตของตลาดคาร์บอนอย่างเป็นทางการ และตลาดคาร์บอนสมัครใจ ฉลากคาร์บอน และคาร์บอนฟุตปรินท์ [ Powerpoint ] [ Handout ]
การตรวจสอบและยืนยันปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ผศ.วงกต) [ Powerpoint ] [ Handout ]

(3) เอกสารประกอบอื่นๆ
อภิธานศัพท์

Roll-Up
แนะนำองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
แนะนำก๊าซเรือนกระจก
แนะนำคาร์บอนเครดิต
แนะนำคาร์บอนเครดิต (Pop up)
แนะนำองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ภาษาอังกฤษ
แนะนำ CDM Project types ภาษาอังกฤษ
แนะนำ CDM Project types
แนะนำโครงการ CDM ด้านก๊าซชีวภาพ
แนะนำโครงการ CDM ด้านชีวมวล
แนะนำโครงการ CDM-Programmatic / Bundling
แนะนำการพัฒนา PIN/PDD
แนะนำ Carbon market

(4) แบบฟอร์มต่างๆ
แบบตอบรับการเข้ารับการอบรม
แบบสำรวจความต้องการด้านการจัดฝึกอบรม
แบบประเมินหลังการอบรม

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Tel.053-942007